Abonementu iegādes noteikumi

ABONEMENTU IEGĀDES NOTEIKUMI

PORTĀLĀ WWW.STILIST.LV


NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI

Portāls – mājas lapa www.stilist.lv.

Pakalpojuma sniedzējs – stiliste Anna Bagdasarjana (pseidonīms – Anúsh), p.k. 050883-10137, adrese-Lubānas iela 16-32, Rīga, LV-1019

Pakalpojums – Klienta izvēlēts pakalpojumu komplekts (pakalpojuma komplektu apraksts pieejams portālā).

Abonements – viena, triju vai sešu mēnešu termiņš, kura laikā Klients saņem Pakalpojumu katru mēnesi.

Reģistrācijas anketa – anketa, ko Klients aizpilda, pirmo reizi iegādājoties Pakalpojumu.

Klients – persona, kas portālā izmanto pakalpojumu „on-line stilists” un iegādājas Pakalpojuma abonementu.

Telefonkonsultācija – īsa (līdz 5-7 minūtēm) konsultācija pa tālruni par praktiskiem jautājumiem.

Skype – uzņēmuma Microsoft bezmaksas programma, pieejama lejuplādēšanai www.skype.com.

Skype konsultācija – 1 (vienu) stundu gara audio vai video (pēc Klienta izvēles) konsultācija, izmantojot Skype programmu un sniedzot atbildes uz Klienta jautājumiem, vai sniedzot teorētiskas un praktiskas dabas informāciju par modes un stila jautājumiem.

Klātienes pakalpojums – pakalpojums, ko Klients saņem tiešā saskarsmē ar Pakalpojuma sniedzēju – iepirkšanās ar stilistu, fotosesija, garderobes analīze.

Attālinātais pakalpojums – pakalpojums, ko Pakalpojuma sniedzējs sniedz attālināti – nosūtot uz e-pastu, izmantojot Skype vai telefonsarunas laikā.

Stilista sagatavotā informācija – kolāžas, video materiāli, padomi u.c. informācija, ko stilists sagatavo bez Klienta klātbūtnes, pamatojoties uz anketā norādīto informāciju un informāciju, kas iegūta, veicot garderobes analīzi (klātienē vai on-line) vai iepērkoties kopā ar Klientu.


VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 1. Šie noteikumi regulē Pakalpojuma saņemšanas un izmantošanas kārtību, kā arī abonementa sistēmas darbību.

 2. Pakalpojums ir individuāls. Visu tā saturu visā tā darbības laikā var izmantot tikai viena persona. Pakalpojums var tikt iegādāts un nodots citai personai, to īpaši norādot, veicot maksājumu.

 3. Pakalpojumā iekļautie pakalpojumi ar laika limitu – Skype konsultācijas, telefonkonsultācijas, iepirkšanās ar stilistu, – neuzkrājas un netiek pārcelti uz nākamajiem mēnešiem. Ja Klients tos neizmanto abonementa darbības laikā, tie dzēšas, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

 4. Pakalpojumā ietvertās atlaides citiem Portālā pieejamajiem pakalpojumiem vai Portāla partneru (fotogrāfi, vizāžisti) sniegtajiem pakalpojumiem nesummējas un neuzkrājas vairāku mēnešu laikā.


PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS VIETA, LAIKS UN TERMIŅŠ

 1. Stilista sagatavotā informācija tiek nosūtīta uz Klienta reģistrācijas anketā norādīto e-pastu. Piekrītot šiem noteikumiem, Klients apliecina, ka vēlas saņemt šo informāciju. Pirmajā abonementa darbības mēnesī Klients saņem visu Stilista sagatavoto informāciju 5 (piecu) darba dienu laikā pēc apmaksas veikšanas vai 5 (piecu) dienu laikā pēc garderobes analīzes. Nākamajos mēnešos sūtījums tiek sadalīts 2 (divās) daļās un izsūtīts Klientam 15. (piecpadsmitajā) un 30. (trīsdesmitajā) datumā (februārī tas tiek izsūtīts pēdējā februāra datumā).

 2. Telefonkonsultācijas tiek sniegtas, Klientam zvanot uz Portālā norādīto oficiālo stilista tālruni.

 3. Skype konsultācijas tiek sniegtas, Klientam zvanot uz Portālā norādīto oficiālo stilista Skype kontu. Skype konsultācijai atvēlētais laiks jāizmanto vienā reizē, t.i. – to nedrīkst dalīt.

 4. Garderobes analīze notiek klātienē Klienta norādītā vietā un ar Pakalpojuma sniedzēju saskaņotā laikā.

 5. On-line garderobes analīze tiek veikta, Klientam, ar Pakalpojuma sniedzēju saskaņotā laikā, zvanot uz Portālā norādīto oficiālo stilista Skype kontu.

 6. Iepirkšanās ar stilistu notiek attiecīgos veikalos, par kuriem Klients un Pakalpojuma sniedzējs iepriekš vienojas, ar Pakalpojuma sniedzēju saskaņotā laikā.

 7. Fotosesija notiek ar Klientu un Pakalpojuma sniedzēju saskaņotā laikā Pakalpojuma sniedzēja norādītā fotostudijā, par kuras atrašanās vietu Klients tiek informēts telefoniski vai e-pastā.

 8. Pakalpojumi „Garderobes analīze” un „Iepirkšanās ar stilistu” tiek sniegti tikai Rīgas pilsētā. Kolāžās, kas veidotas no veikalā pieejamajām precēm, tiek iekļautas preces tikai no Rīgas pilsētas veikaliem.


KLIENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

 1. Savlaicīgi, bet ne mazāk kā 5 (piecas) dienas iepriekš sazināties ar Pakalpojuma sniedzēju un vienoties par Pakalpojuma sniegšanas laiku.

 2. Ja Klients mēneša laikā piedāvā Pakalpojuma sniedzējam trīs dažādus tikšanās vai saziņas laikus, bet Pakalpojuma sniedzējs tos atsaka, šis pakalpojums TIEK PĀRCELTS uz nākamo mēnesi un summējas ar nākamā mēneša laika limitu.

 3. Ja Klients nevar norunātajā laikā saņemt klātienes pakalpojumu, viņam ir pienākums brīdināt Pakalpojuma sniedzēju vismaz vienu dienu iepriekš.

 4. Ja Klients neierodas norunātajā laikā un nebrīdina Pakalpojuma sniedzēju, attiecīgajā mēnesī klātienes pakalpojums dzēšas.

 5. Izmantojot pakalpojumu „Garderobes analīze”, Klients informē Pakalpojuma sniedzēju par garderobes priekšmetu atrašanās vietu un nodrošina iespēju Pakalpojuma sniedzējam tos apskatīt.

 6. Klientam ir tiesības neizmantot kādu no Pakalpojumā piedāvātajiem pakalpojumiem, par to īpaši nebrīdinot Pakalpojuma sniedzēju.

 7. Ja Klients savas vainas dēļ nav izmantojis kādu no Pakalpojuma daļām, tam nav tiesību pieprasīt, lai Pakalpojuma sniedzējs sniedz atlikušo Pakalpojuma daļu pēc abonementa darbības termiņa beigām.


PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

 1. Savlaicīgi un rūpīgi sagatavot un nosūtīt Klientam Pakalpojuma vienības, par kurām Klients samaksājis.

 2. Savlaicīgi ierasties Pakalpojuma sniegšanas vietā un sniegt Pakalpojumu pilnā apmērā.

 3. Pēc Klienta pieprasījuma informēt Klientu par Pakalpojuma atlikumu (neizmantotajām iespējām).

 4. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par to, ka interneta veikalā iegādātā prece pēc kāda parametra (krāsa, izmērs, kvalitāte u.c.) neatbilst attiecīgajā interneta veikalā atrodamajām bildēm vai preces aprakstam. Par preces atgriešanu interneta veikalā ir atbildīgs Klients.

MAKSĀJUMI

 1. Iegādājoties izvēlēto Pakalpojumu, klients veic apmaksu, izmantojot bankas kartes (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) un autorizējoties Portālā pieejamajā maksāšanas sistēmā.

 2. Visas cenas ir norādītas eiro valūtā. Visi norēķini notiek eiro valūtā.

 3. Tā kā Pakalpojuma sniedzējs nav pievienotās vērtības nodokļa maksātājs Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu izpratnē, cenā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.

KLIENTA DATU AIZSARDZĪBA

 1. Pakalpojuma sniedzējs neglabā klientu pieejas datus maksāšanas sistēmām, kā arī tam nav piekļuves lietotāja internetbankai un elektroniskajām norēķinu sistēmām, visa informācija nokļūst Latvijas Pasta bankas sistēmās, kur tā tiek apstrādā tiktāl, ciktāl tas nepieciešams darījuma nodrošināšanai.

 2. Visa un jebkāda informācija, kas saistīta ar Pakalpojuma izpildi, kura nav publiski pieejama, ir konfidenciāla un var tikt atklāta trešajām personām tikai ar Klienta rakstisku piekrišanu, izņemot gadījumos, kad pienākums nodot šādu informāciju trešajām personām ir noteikts Latvijas Republikas normatīvajos aktos. Šis noteikums ir spēkā arī pēc Klienta iegādātā Pakalpojuma izmantošanas. Šo noteikumu izpratnē par trešajām personām netiek uzskatītas iestādes vai organizācijas, kuras ir pilnvarotas veikt Darījumu apstrādi (t.sk. Latvijas Pasta banka).

ABONEMENTU DARBĪBAS TERMIŅŠ UN PĀRTRAUKŠANAS NOTEIKUMI

 1. Abonementa viena mēneša darbības termiņš ir viens kalendārais mēnesis (piemēram, no 21. janvāra līdz 20. februārim.) Ja attiecīgajā mēnesī šāda beigu datuma nav, tad abonements beidzas attiecīgā mēneša pēdējā dienā (piemēram, no 31. janvāra līdz 28. februārim).

 2. Abonementus, kas iegādāti uz 3 (trīs) un 6 (sešiem) mēnešiem, Klients var pārraukt, brīdinot par to Pakalpojuma sniedzēju vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš. Nauda Klientam tiek atgriezta par neizmantotajiem PILNAJIEM abonementa darbības mēnešiem.

CITI NOTEIKUMI

 1. Piekrītot šiem noteikumiem, Klients apliecina, ka ir iepazinies ar Pakalpojuma aprakstu portālā www.stilist.lv, kā arī ar šiem noteikumiem.
 2. Visi strīdi, kas rodas starp Klientu un Pakalpojuma sniedzēju tiek risināti sarunu ceļā, bet ja vienošanos neizdodas panākt, strīdi tiek izšķirti Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.